Indung Tunggul RahayuIndung Tunggul RahayuIlustrasi
Kalintang dosana urang lamun lali tina kawajiban babakti ka nu jadi indung. Kalintang rugina, lamun urang teu nya’ah atawa tambélar ka nu jadi indung. Ku urang bisa ditalungtik ku cara sederhana, jalma anu teu hormat ka nu jadi indung. Pada umumna, hirupna deukeut jeung apes tur loba karugian dina sapopoéna.
Saéstuna, dina ajaran Islam teuaya istilah hukum karma. Tapi jéntré dina sawatara katerangan, rehna indung téh hormateun urang. Malah dina salah sawios ayat dijéntrékeun yén ridho Allah aya dina ridho indung urang.
Ku kituna, mun indung urang masih jumeneng, omat urang ulah jolédar. Anapon lamun indung urang parantos teu aya di kieuna, atuh sing soson-soson urang ngadu’a. Sabab jadi hiji kabagjaan sing saha baé anu tos aya di lam barzah, lamun dikintunan du’a ikhlas ti nu jadi anak incuna.
Kanya’ah indung teu manggih tungtung. Teu aya wates wangenna. Aya paribasa, lamun keur barang dahar, bélaan dibeuweung diutahkeun. Hartina, ngabélaan nu jadi anak, undung mah ridho lillahita’ala ngéléhan dina sagala hal.
Dina jajaran pahlawan nagara urang, aya hiji istri anu sakaligus mangrupi indung. Anjeuna séséépan merjoangkeun hak kaum isteri tur kaum ibu. Séstuna urang kudu reueus kapertentangan tur pagorbanan anjeunna. Mugia, urang salawasna istiqomah nyalabarkeun mangfaat, istiqomah di jalan maslahat, tur tiasa nyiptakeun karya-karya anu martabat.
Hayu pikanya’ah nu jadi indung, lamun urang hayang hirup bagja tur mulia.


Artinya :

Betapa berdosa kita, jika kita lena dari kewajiban untuk berbakti kepada ibu. Betapa meruginya kita, jika kita tak menghadiahkan sayang dan membiarkan ibu kita begitu saja. Kita bisa melakukan survey secara sederhana terhadap orang-orang yang tidak punya rasa hormat kepada ibunya sendiri. Dan pada umumnya, mereka begitu dekat dengan kerugian dan kegalauan dalam kesehariannya.
Sesungguhnya, di dalam ajaran Islam tidak ada istilah hukum karma. Tetapi jelas dan nyata dalam banyak keterangan, bahwa ibu adalah sosok yang wajib kita hormati. Bahkan dalam salah satu ayat Al-Qur’an dijelaskan bahwa ridho Allah itu ada di dalam ridho ibu.
Oleh karenanya, jika ibu kita masih ada, berhati-hatilah untuk tidak lena kepadanya. Bahagiakan ia dengan apa yang kita bisa. Adapun jika ibu kita telah tiada, maka bersungguh-sungguhlah mendoakannya. Karena merupakan satu kemuliaan dan kebahagiaan ia di alam barzah jika dikirimi do’a dari anak dan cucunya.
Kasih sayang seorang ibu memang tak pernah berujung. Kecuali maut memisahkan. Ada sebuah istilah, dimana demi anak-anaknya, seorang ibu rela mengalah. Bahkan sekalipun harus mengeluarkan makanan yang tengah ia kunyah. Ini sebuah filosofi bahwa kemengalahan seorang ibu untuk putra putrinya, memang jelas adanya.
Dalam kepahlawanan negara kita, patut kita bangga dengan sosok R.A Kartini. Beliau seorang ibu yang berjuang keras memberika kontribusi terbaik untuk putra-putri bangsa. Semoga kita berkembang dan maju menjadi ibu inspiratif. Yang menebar banyak manfaat, yang istiqomah berada di jalan maslahat, yang menciptakan karya-karya bermartabat.
Mari menyayangi ibu kita, jika kita berharap hidup sukses dan berkah penuh kegemilangan. (Miarti)

Posting Komentar

0 Komentar